ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

SCRIPTA MANENT!

Θεωρούμε σημαντικό στοιχείο για τους συνδυασμούς που ζητούν την ψήφο μας, να ξέρουμε τι σκέπτονται για τα θέματα που αντιμετωπίζει το νησί μας, η Σίφνος. Όχι μόνο πριν κάνουμε την επιλογή μας, αλλά και για να τους αξιολογούμε μετά τις εκλογές, κατά την διάρκεια της θητείας του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο θα συμμετέχουν. Επειδή ακριβώς, οφείλουμε να είμαστε ακριβοδίκαιοι απέναντί τους, εδώ βρίσκονται κατατεθειμένες οι απόψεις τους, ώστε να αξιολογούνται με βάση τις προεκλογικές θέσεις τους και όχι αυθαίρετα.
Επειδή ακριβώς scripta manent!

1. ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ

Το αποχετευτικό σε τι στάδιο βρίσκεται; Σε συγκεκριμένους οικισμούς (π.χ. Εξάμπελα, Αρτεμώνα) η κατάσταση επιδεινώνεται χρόνο με το χρόνο, με την εμφάνιση λυμάτων στον δρόμο, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα προβλήματα για την δημόσια υγεία, αλλά και την εικόνα που δίνει η Σίφνος στους τουρίστες, τεράστια. Κι ενώ το αποχετευτικό και το θέμα των σκουπιδιών με την έλλειψη ΧΥΤΥ, είναι τα μεγαλύτερα και σοβαρότερα προβλήματα στο νησί μας, υπάρχει πρεμούρα ώστε να έρχονται περισσότερα και ακόμα μεγαλύτερα πλοία, -ταυτόχρονα μάλιστα- και επιπλέον γίνεται από διάφορους και κουβέντα για αεροδρόμιο στη Σίφνο! Καινούργια Μέρα - Μαρία Ναδάλη

Ο συνδυασμός της Μαρίας Ναδάλη "Καινούργια Μέρα" επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις μια προς μια και αντ' αυτού να στείλει ένα κείμενο με τις θέσεις του συνδυασμού. Το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε εδώ

ΣΙΦΝΟΣ εν δράσει - Φραγκίσκα Βλαχουτσάκου

Τα έργα υποδομής στη Σίφνο (αποχέτευση, ύδρευση, ανακύκλωση, ΧΥΤΥ) όπως και τα έργα ανάπτυξης και βελτίωσης τουριστικών υποδομών (λιμάνι, ελικοδρόμιο, μαρίνες, αεροδρόμιο) είναι όλα τους εξίσου απαραίτητα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, των μετοίκων της και της τουριστικής της ανάπτυξής. Σε ό, τι αφορά το έργο της αποχέτευσης, βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης της πρώτης φάσης του έργου, η οποία είναι η κατασκευή του δικτύου και προβλέπεται να ξεκινήσει μετά τη θερινή περίοδο. Επιπλέον αναφορικά με το σκέλος του ερωτήματος για την απόρριψη των λυμάτων στο δρόμο, είτε από ιδιώτες, είτε από επαγγελματίες, να σημειωθεί, ότι ο Δήμος οφείλει να προγραμματίζει έγκαιρα την αποκομιδή των σκουπιδιών και των λυμάτων και όπου εμφανίζονται τέτοια περιστατικά, πρέπει να επιβάλλει αυστηρότατα υψηλά χρηματικά πρόστιμα, βάσει των ψηφισμένων από το Δημοτικό Συμβούλιο Κανονισμών των αντίστοιχων Υπηρεσιών.

Τοπικά Απολλωνίας/Αρτεμώνα - Αντώνης Ζαμπέλης

Τό ἀποχετευτικό εἶναι ἓνα ἀπό τά μεγαλύτερα προβλήματα τῶν οἰκισμῶν τῆς Σίφνου. Ὃλοι γνωρίζομε ὃτι ἒχουν δημιουργηθεῖ αὐθαίρετες ἀποχετεύσεις ἀπορροφητικῶν βόθρων μέσα στούς οἰκισμούς οἱ ὁποῖοι στην πρώτη εὐκαιρία ἀδειάζουν μέσα στούς κεντρικούς δρόμους τῶν οἰκισμῶν. Εἰδικά ἐφἐτος ὃπου οἱ βροχοπτώσεις ἦταν ἒντονες και συνεχεῖς ἀκόμη και τώρα ἀναβλύζουν στους δρόμους λύματα βόθρων (βλέπε Ἐξάμπελα λίγο πρίν το ΣΤΕΚΙ). Ὃπως πάλι ὃλοι γνωρίζομε ἡ Περιφέρεια Νοτίου Αἰγαίου διέθεσε ἓνα ἀρκετά μεγάλο κονδύλι (γύρω στα 10 εκατ. Εὐρώ) για την δημιουργία ἀποχετευτικοῦ συστήματος στους μεγάλους οἰκισμούς τῆς Σίφνου (δηλαδή Ἀπολλωνία, Ἐξάμπελα, Καταβατή, Π. Πετᾶλι & Ἀρτεμώνα) καθώς και μονάδος λυμάτων στον … . Παρ’ ὃλα τά σχεδιαστικά προβλήματα και τά ἐπί μέρους προβλήματα διανοίξεως δρόμων μέσα ἀπό ἰδιωτικές ἰδιοκτησίες ἀλλά καί ὑψομετρικῶν διαφορῶν οἱ ὁποῖες θά ἀπαιτήσουν κοστοβόρες λύσεις (ἀντλίες, κατανάλωση ρεύματος κλπ) , ἡ ὁλοκληρωμένη ἀποχέτευσις τῶν οἰκισμῶν εἶναι ἡ μοναδική λῦσις στον ὁρίζοντα για μία Σίφνο Εὐρωπαϊκῶν προδιαγραφῶν. Γι’ αὐτό θά πρέπει ἀπό την ἑπομένη ἡμέρα τῶν ἐκλογῶν, δηλαδή ἀπό τις 27 Μαΐου 2019, νά μαζευτοῦμε ὃλοι οἱ ἐκλεγμένοι Σύμβουλοι καί να σχεδιάσωμε τήν ὑλοποίηση τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἒργου ὃπως θά πρέπει νά ἐκτελεσθῆ, δηλαδή νά ἀπαιτήσωμε ἀπό τον ἀνάδοχο τούς ἑξῆς βασικούς κανόνες : α) δεν θ’ ἀνοίξουν ὀρύγματα ταυτοχρόνως σ’ ὃλους τους οίκισμούς. Θ’ άνοίγουν 100-200 μέτρα, θα ὁλοκληρώνονται τά ἒργα, θα κλείνουν τά ὀρύγματα και θα συνεχίζει ὁ ἐργολάβος παρακάτω. β) ὁ Δῆμος Σίφνου θα ὁρίση ἀπό την πρώτη ἡμέρα ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (συνεργαζόμενο ἐξειδικευμένο τεχνικό γραφεῖο) με ἐργοταξιάρχη σε καθημερινή βάση οὓτως ὣστε να ἐπιβλέπη το ἒργο και τον ἐργολάβο και να ἐφαρμώζη ἐπακριβῶς τά σχέδια ἐφαρμογῆς. γ) το ἒργο αὐτό δεν θα ξεκινήση ἐάν δεν ἒχει προβλεφθῆ ἡ Ὑπογειοποίησις ὃλων τῶν ὑπέργειων ρευμάτων (ἠλεκτρικό ρεῦμα, ἀσθενῆ ρευμάτα {τηλέφωνο, wi-fi, ὀπτικές ἳνες κλπ}, καινουργεῖς σωλῆνες ὑδρεύσεως, ἐναλλακτικά δίκτυα για μελλοντικές χρήσεις με φρεάτια) . Εἶναι ἡ μοναδική εὐκαιρία για τά ἑπόμενα πενῆντα ἒτη να προβλεφθοῦν και να λυθοῦν ὃλα τά θέματα πού δημιουργοῦν προβλήματα στους οἰκισμούς και ἀσχημαίνουν το μοναδικό αὐτό τοπῖο. Ὃσον ἀφορᾶ στο ΧΥΤΥ το ὁποῖο και ὁλοκληρώνεται, θεωροῦμε ὃτι ἦταν τραγικό σφᾶλμα τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου πού ἀπήλαξε τον Ἐργολᾶβο τῶν εὐθυνῶν γιά τον σχεδιασμό τοῦ κεντρικοῦ πυρῆνα ὃπως ἦταν ἡ ἀπαίτησις τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Κυκλἀδων με ἀποτέλεσμα την μείωση τῆς παραγωγικῆς δυναμικότητος τοῦ ΧΥΤΥ (Ὁμόφωνη Ἀπόφασις Δ.Σ τοῦ Δήμου Σίφνου τῆς 26ης Μαρτίου 2019, θέμα 7ο).

2. ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

Η Σίφνος έχει εδραιωθεί τουριστικά (ανάμεσα σε άλλα και) σαν ένα νησί με καταπληκτικές διαδρομές και μονοπάτια, υπάρχει μάλιστα και η σχετική διαδικτυακή εφαρμογή (app) Sifnos Trails! Γνωρίζοντας ότι έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες, για τους παράνομους δρόμους που ανοίγονται εν μια νυκτί καταστρέφοντας τα μονοπάτια με τις διανοίξεις τους, ακόμα και σε προστατευόμενες περιοχές Natura:
α. Ποια είναι η θέση του Δήμου;
β. Τι πρόστιμα έχουν επιβληθεί και εισπραχθεί;
γ. Ποιες ήταν οι επανορθωτικές ενέργειες έως τώρα;
Καινούργια Μέρα - Μαρία Ναδάλη

Ο συνδυασμός της Μαρίας Ναδάλη "Καινούργια Μέρα" επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις μια προς μια και αντ' αυτού να στείλει ένα κείμενο με τις θέσεις του συνδυασμού. Το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε εδώ

ΣΙΦΝΟΣ εν δράσει - Φραγκίσκα Βλαχουτσάκου

Έχοντας στο δυναμικό μας υποψηφίους που έχουνε πρωτοστατήσει στην προστασία και στην ανάδειξη των μονοπατιών και στην εδραίωση της Σίφνου μεταξύ άλλων και ως προορισμού περιπατητικού τουρισμού, οι απόψεις μας παραμένουν διαχρονικά οι ίδιες. Ειδικότερα, ο Δήμος θα πρέπει πάση θυσία να μεριμνά για την προστασία, συντήρηση και ανάδειξη των μονοπατιών ως οφείλει, προγραμματίζοντας αντίστοιχα έργα στο ετήσιο τεχνικό του πρόγραμμα. Να μεριμνά, να σχεδιάζει και να υλοποιεί διανοίξεις αγροτικών δρόμων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να προστατεύεται η προστασία του αγροτικού τομέα και παράλληλα και το φυσικό κάλλος του νησιού. Όπου εντοπίζονται παραβατικές πράξεις ενάντια στο περιβάλλον, ο Δήμος θα πρέπει να επιβάλλει υψηλότατα πρόστιμα, ώστε να έχει τη δυνατότητα επαναφοράς στην πρότερη κατάστασή τους. Όπως γνωρίζετε η Σίφνος έχει χαρακτηριστεί ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους μέσω Προεδρικού Διατάγματος. Θεωρούμε ότι μπορούν να δημιουργηθούν προγράμματα και ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία συγχρηματοδοτούμενα με το ελληνικό δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο στήριξης των δράσεων. Γνωρίζουμε ότι δεν έχει γίνει καμία επανορθωτική ενέργεια (πέραν ενός δρόμου το 2012 στην περιοχή NATURA, επί Αντιδημαρχίας Βλαχουτσάκου).

Τοπικά Απολλωνίας/Αρτεμώνα - Αντώνης Ζαμπέλης

Ἡ ἐπίσημη θέσις τοῦ Δήμου εἶναι αὐτή τοῦ Ποντίου Πιλᾶτου. Δεν γνωρίζει τίποτε καί νίπτει τάς χεῖρας του. Βεβαίως, ὃλοι γνωρίζουν ποιοι διένοιξαν τους δρόμους στην Κάπαρη και στην Μπαρώνα το Φροῦδι μέχρι το Βαθύ. Το θέμα ὃμως δεν εἶναι ὃτι διενοίχθησαν οἱ παράνομοι δρόμοι. Το βασικότερο θέμα εἶναι ὃτι ὁ ἐπίσημος Δῆμος διέθεσε τά μηχανήματά του για τον καθαρισμό του και ἀνέχεται την ἀνοικοδόμησι κατοικιῶν έντός τῆς Natura ἀπό συγκεκριμένο ἐργολᾶβο/αρχιτέκτονα/μεταπράτη ὁ ὁποῖος ἀφοῦ ἀγοράζει άντί πινακίου φακῆς ἰδιοκτησίες ἀπό ντόπιους τις μετατρέπει (ἀλήθεια πῶς λαμβάνει τις ἂδειες ἀνοικοδομήσεως ἐντός Natura και με συνέννωση ἰδιοκτησιῶν), σε πολυτελεῖς κατοικίες γιά ἀλλοδαπούς ἀγοραστές. Ἡ Θέσις μας εἶναι μία και ἁπλῆ. Πολεοδομικό Γραφεῖο στην Σίφνο και ἳδρυσις ἀνταποδοτικῆς Δημοτικῆς Ἀστυνομίας ἡ ὁποία με την κατάλληλη καθοδήγησι θα ἐπιβάλλη τά ἀνάλογα πολεοδομικά και δημοτικά πρόστιμα στους «ἐξυπνάκηδες αὐθαιρετοῦντες».

3. ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ / ΜΝΗΜΕΙΑ

Είχαμε έως τώρα πολλές περιπτώσεις κακοποίησης ιερών ναών και κηρυγμένων και μη μνημείων, που αποτελούν τουριστικό πόλο έλξης και κατ’ επέκταση πηγή εσόδων για το νησί (πχ. Γάμοι, θρησκευτικός τουρισμός κλπ.), όταν χωρίς καμία άδεια αλλοιώθηκαν, εξωτερικώς και εσωτερικώς με σκοπό την «συντήρηση» τους έξω από τις προβλεπόμενες μελέτες. Επίσης, οι παρεμβάσεις του Δήμου σε φυσικό και δομημένο περιβάλλον, συχνά παράγουν αμφιλεγόμενα αισθητικά αποτελέσματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, η προσθήκη ανεμόμυλου στην είσοδο του χώρου στάθμευσης του Αρτεμώνα, στάσεις λεωφορείων, containers, αντλίες νερού, ογκώδη πλαίσια από τσιμέντο ως θέσεις για κάδους απορριμμάτων σε σημεία που δεν θα έπρεπε.
α. Πώς και από ποια αρχή σκέπτεται ο Δήμος την προληπτική αξιολόγηση τέτοιων παρεμβάσεων;
β. Ποιες οι από μέρους σας ενέργειες για την προστασία τους;
γ. Τι σκοπεύετε για το μέλλον;
Καινούργια Μέρα - Μαρία Ναδάλη

Ο συνδυασμός της Μαρίας Ναδάλη "Καινούργια Μέρα" επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις μια προς μια και αντ' αυτού να στείλει ένα κείμενο με τις θέσεις του συνδυασμού. Το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε εδώ

ΣΙΦΝΟΣ εν δράσει - Φραγκίσκα Βλαχουτσάκου

Σε ό,τι αφορά τη συντήρηση, προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού και πολιτισμικού μας πλούτου, ο δήμος σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού θα πρέπει διαχρονικά να εκπαιδεύει τους δημότες και τους μετοίκους, έτσι ώστε να γνωρίζουν την ιστορία κάθε μνημείου και να κερδίζεται ο σεβασμός με στόχο τη σωστή συντήρησή του. Αναφορικά με τις παρεμβάσεις και τις προσθήκες που υλοποεί ο δήμος για να καλύψει τις ανάγκες του (αντλίες νερού, στάσεις) άποψή μας είναι να δημιουργηθεί ένα όργανο το οποίο να μην λειτουργεί μόνο γνωμοδοτικά, αλλά ως κύριο μέλημά του να έχει το σχεδιασμό και την αισθητική αναβάθμιση όπου αυτή χρειάζεται.

Τοπικά Απολλωνίας/Αρτεμώνα - Αντώνης Ζαμπέλης

Τά πολιτιστικά μνημεῖα τῆς Σίφνου μας εἶναι ἠ μελλοντική πηγή πλούτου τοῦ νησιοῦ μας. Οἱ ἀρχαῖοι και νεώτεροι πρόγονοί μας ἐφρόντισαν να ἀφήσουν ἓνα τεράστιο πλοῦτο σ’ ἐμᾶς τους νεώτερους ὁ ὁποῖος εὐρίσκεται ἐν ὑπνώσει. Ἐμεῖς ὡς Σύνδεσμος Σιφνίων και ὡς Δημοτικές Κοινοτικές Παρατάξεις Ἀπολλωνίας και Ἀρτεμῶνος ἐπισημάναμε, τόσο μέσω τῶν Ἀρχαιολογικῶν Συνεδρίων πού διοργανώσαμε το 2016 και το 2018 ὃσο και μέσω τῶν γραπτῶν παρεμβάσεων μας προς την Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Κυκλάδων και την Μητρόπολη Σύρου & Σίφνου , ὃτι δεν εἲμεθα διατεθειμένοι να ἀνεχθοῦμε ὁποιαδήποτε περέμβαση στα πολιτιστικά μνημεῖα τῆς Σίφνου (εἲτε πρωτοκυκλαδικά, εἲτε κλασσικῆς ἀρχαιότητος , εἲτε ἀλεξανδρινά, εἲτε ρωμαϊκά, εἰτε νεώτερα βυζαντινά και μεταβυζαντινά) πού βρίθουν ἐπάνω στο νησί μας. Ἐμεῖς ἢδη το ἒχομε πράξει και ἒχομε ἐνεργοποιήσει την Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Κυκλάδων να ἀποστείλη συνεργεῖο συντηρητῶν και να ἀποκαταστήση σε α’φᾶσι 6 μεταβυζαντινούς ναούς (Παναγία Χρυσοπηγή, Παναγία Γουρνιῶν, Ἁγιο Ἰωάννη Θεολόγο Μονγκοῦ, Χρυσόστομο στην Φυτειά, Ἃγιο Σὠζωντα στην Ἀπολλωνία και Παναγία τοῦ Βουνοῦ ). Ἐπίσης προχωροῦμε στην ἀποκατάσταση και ἀναστήλωση Πύργων σε συνεργασία με την Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Κυκλάδων και ξένα Πανεπιστήμια. Ὃλα αὐτά πρέπει να πραγματοποιοῦνται κατόπιν ἀποτυπώσεως, μελετῶν και ἐγκρίσεων τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν οὓτως ὣστε το παραγόμενο ἀποτέλεσμα να εἶναι ἀντάξιο τῶν παγκοσμίων ἐπιστημονικῶν πρακτικῶν και να γίνεται ἀντικείμενο διεθνοῦς βιβλιογραφίας και καταγραφῆς. Μόνον τότε ὁ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου τουρισμός και για ὃλο το ἒτος θα ἀρχίση να προσέρχεται στην Σίφνο διότι θα ἒχει κατασθεῖ ἀντικείμενο διεθνοῦς μελέτης. Δεν φθάνουν μόνον τά καταγεγραμμένα και καλοδιατηρημένα μονοπάτια. Πρέπει να ὑπάρχουν και τά στοχευμένα μνημεῖα πού ὁδηγοῦν τά μονοπάτια.

4. ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Οι παραλίες των Καμαρών και του Πλατύ Γιαλού έχουν υποστεί αλλοιώσεις, ενδεχομένως μόνιμες, από τους μόλους και τα αλιευτικά καταφύγια που έγιναν με αμφισβητούμενες ή και ανύπαρκτες περιβαλλοντολογικές μελέτες.
α. Πώς θα επανορθώσετε;
β. Χρονοδιάγραμμα;
Καινούργια Μέρα - Μαρία Ναδάλη

Ο συνδυασμός της Μαρίας Ναδάλη "Καινούργια Μέρα" επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις μια προς μια και αντ' αυτού να στείλει ένα κείμενο με τις θέσεις του συνδυασμού. Το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε εδώ

ΣΙΦΝΟΣ εν δράσει - Φραγκίσκα Βλαχουτσάκου

Το θέμα της διάβρωσης των ακτογραμμών είναι γενικευμένο σε όλο τον πλανήτη. Επειδή η Σίφνος έχει λίγες παραλίες που είναι και η βασική πηγή εσόδων για το νησί, οφείλει να βρει τα απαιτούμενα χρηματοδοτικά εργαλεία και σε συνεργασία με την Περιφέρεια ή άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, να κάνει όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες κάνοντας χρήση των νέων διατάξεων για τη συντήρηση και ανάπλαση των παραλιών της και προγραμματίζοντας όλες αυτές τις δράσεις αμέσως μετά τη λήξη κάθε τουριστικής περιόδου να φροντίζει εγκαίρως για την επόμενη.

Τοπικά Απολλωνίας/Αρτεμώνα - Αντώνης Ζαμπέλης

Ἡ διάβρωσις τῶν παραλιῶν τοῦ Πλατύ Γυαλοῦ και τῶν Καμαρῶν συνετελέσθησαν κατόπιν ἀνθρωπίνων παρεμβάσεων χωρίς τις ἀπαραίτητες κυματικές μελέτες. Ἢδη ἡ Περιφέρεια Νοτίου Αἰγαίου κατόπιν παρεμβάσεως τοῦ Ἐπάρχου Δ. Κυκλάδων κ. Ν. Βενάκη, ὁ ὁποῖος εἶχε συντελέσει στην ὑλοποίηση τοῦ Ἀλιευτικοῦ Καταφυγίου Πλατὐ Γυαλοῦ παρ’ ὃλα τά προβλήματα πού δημιούργησε στον ὁμώνυμο ὃρμο, δἐσμευσε ἓνα σημαντικό κονδύλιο ὓψους 800.000 Ε για την ὑλοποίηση σχετικῆς μελέτης. Θα παρακολουθήσωμε στενά το ἀντικείμενο τῆς μελέτης καθώς και την ταχύτατη ὑλοποίησή της ἐντός τοῦ 2019 οὓτως ὣστε να ἀποκατασταθοῦν οἱ ἀνωμαλίες πού ἒχουν ἐπέλθει στον φυσικό ὃρμο και να επανέλθη ἡ ἂμμος στην προτέρα της κατάστασι. Ὃσον ἀφορᾶ στον ὃρμο τῶν Καμαρῶν οἱ ὁποιεσδήποτε μεταβολές ἒχουν ἐπέλθει ἀπό την αὐθαίρετη παρέμβαση στο φυσικό τοπίο ὃπως ἡ δημιουργία μώλου / μπάζωμα τῆς δυτικῆς ἀκτῆς , ἡ ἀποξήρανση τῶν δύο φυσικῶν λιμνῶν και ἂλλες αὐθαίρετες παρεμβάσεις κυρίως στο δυτικό μέτωπο τοῦ ὃρμου. Ἡ ἐπανόρθωσις μπορεῖ να ἐπέλθη μόνον με σοβαρές κινητικές μελέτες προσομοιώσεως οἱ ὁποῖες θά δείξουν προς ποία κατεύθυνση πρέπει να κινηθοῦν οἱ ὁποιεσδήποτε παρεμβάσεις. Χρονοδιάγραμμα ἂγνωστο και ἀπολύτως σχετιζόμενο με τις παρεμβάσεις στο θέμα του λιμένος Καμαρῶν.

5. ΜΟΛΟΣ ΚΑΜΑΡΩΝ

Για το σχέδιο επέκτασης του μόλου και διαπλάτυνσης του δρόμου στις Καμάρες, έχουν αξιολογηθεί εναλλακτικές, ηπιότερες μελέτες / λύσεις χαμηλότερου κόστους και μικρότερης επιβάρυνσης / αλλοίωσης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος; Καινούργια Μέρα - Μαρία Ναδάλη

Ο συνδυασμός της Μαρίας Ναδάλη "Καινούργια Μέρα" επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις μια προς μια και αντ' αυτού να στείλει ένα κείμενο με τις θέσεις του συνδυασμού. Το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε εδώ

ΣΙΦΝΟΣ εν δράσει - Φραγκίσκα Βλαχουτσάκου

Καθώς το λιμάνι είναι η πρώτη και τελευταία εικόνα που ένας επισκέπτης αντικρίζει, αλλά και παίρνει μαζί του φεύγοντας και αποτελεί βασική υποδομή ενός νησιού θα πρέπει να είναι λειτουργικό, ασφαλές, σύγχρονο και άμεσα συνδεδεμένο με το δομημένο και φυσικό περιβάλλον του τόπου. Κάτι που επιτυγχάνεται μέσα από διαδικασίες διεθνών ανοιχτών διαγωνισμών.

Τοπικά Απολλωνίας/Αρτεμώνα - Αντώνης Ζαμπέλης

Το θέμα τῆς ἐπεκτάσεως τοῦ λιμενοβραχίονος τῶν Καμαρῶν καθώς και ἡ διαπλάτυνσις τοῦ παρακείμενου δρόμου ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ την ροή τῶν ὀχημάτων ἐκτός Καμαρῶν ἀποτελεῖ ἓνα χρόνιο και δισεπίλυτο θέμα. Δυστυχῶς, ἡ βέλτιστη λῦσις τῆς ἐκτροπῆς τῆς κυκλοφορίας δεξιόστροφα μέσω τῆς τρίτης σπηλιᾶς και τοῦ ποταμοῦ και κατόπιν κυκλικά τῶν Καμαρῶν μέχρι τῆς Ἐπαρχιακῆς ὁδοῦ, χάθηκε ἀπό τά τέλη τοῦ 1990 ὁπότε αὐξήθηκε ἡ δόμησις στα παρακείμενα γεωτεμάχια και ἒτσι ἀποκλείσθηκε ἡ διάνοιξις τῆς ὁδοῦ σε ἐπιτρεπτά ἐπίπεδα. Ἐναλλακτικά, αὐτή την στιγμή ὑπάρχουν τρεῖς (3) ἐναλλακτικές λύσεις με κάποιες παραλλαγές ἡ κάθε μία ἀπό αὐτές : α) ἡ προτεινόμενη λῦσις τοῦ σχεδίου τῆς Περιφέρειας Ν. Αἰγαίου. Θα πρέπει να ἀποκλεισθεῖ λόγω τῶν σοβαρῶν περιβαντολλογικῶν προβλημάτων πού θα δημιουργήση με την συσσώρευση μεγάλου ὂγκου σκυροδετήσεων και μπαζωμάτων. β) ἡ λῦσις τῆς ὑπογειοποιήσεως τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ ἀπό τον χῶρο τοῦ Λιμεναρχείου ἒως τον χῶρο σταθμεύσεως τῶν αὐτοκινήτων, μία ἀπόστασις 500 περίπου μέτρων με την μέθοδο τοῦ ἀνοικτοῦ ὀρύγματος (cut and cover) ὃπως γίνεται με ὃλους τους σταθμούς του μετρό τῆς Ἀθήνας. Αὐτή ἡ λῦσις εἶναι ἡ ἡπιοτέρα ὃλων διότι δημιουργεῖ αὐτομάτως χωρίς να ἀλλοιώση το φυσικό περιβάλλον ἓνα τεράστιο πεζόδρομο και πλήρη ἀπαλλαγή ὀχημάτων ἀπό τον οἰκιστικό και ἐμπορικό ἰστό τῶν Καμαρῶν. Πιθανό μειονέκτημα τῆς λύσεως αὐτῆς εἶναι το πιθανόν μεγαλύτερο κόστος ἀπό ὃλες τις ἂλλες ἐναλλακτικές λύσεις. γ) ἡ τρίτη λῦσις εἶναι ἡ διατήρησις τοῦ λιμένος τῶν Καμαρῶν ὡς ἒχει καί ἡ δημιουργία ἑνός ἐναλλακτικοῦ λιμένος διά τῆς ἐπέκτασεως τοῦ λιμενοβραχίονος τοῦ Πλατύ Γυαλοῦ κατά πενήντα μέτρα προς το πέλαγος και διάνοιξη τοῦ ὑπάρχοντος συνδετηρίου δρόμου προς την Ἐπαρχιακή ὁδό. Με αὐτή την λῦσι : 1) δημιουργεῖται ἓνας δεύτερος λιμένας στο νησί με διαφορετική κατεύθυνσι ἀνέμων οὓτως ὣστε να εἶναι προσεγγίσιμος ὃταν δημιουργοῦνται ἀπαγορευτικές καταστάσεις στον λιμένα τῶν Καμαρῶν 2) κατά την διάρκεια τοῦ θέρους (Ἰούλιο, Αὒγουστο ἒως και μέσα Σεπτεμβρίου) θα προσεγγίζουν το λιμένα Πλατύ Γυαλοῦ τά μεγάλα ἐπιβατηγά πλοῖα με τά βαρέα ὀχήματα(φορτηγά, λεοφωρεῖα κλπ) και τον λιμένα Καμαρῶν τά ταχύπλοα χωρίς αυτοκίνητα ἢ μόνον τά ἐπιβατηγά ταχύπλοα πλοῖα. Μ’αὐτόν τον τρόπο θα ἀποφεύγεται ὁ μεγάλος φόρτος σ’ ἓνα λιμένα και ἒτσι ἡ κίνησις τῶν ὀχημάτων θα εἶναι ἀνεκτή 3) ἡ λῦσις αὐτή εἶναι ἡ λιγότερο κοστοβόρος ἀπό ὃλες τις ἂλλες λὐσεις με τά περισσότερα ὀφέλη, ἂρα ἲσως και ἡ προτιμητέα σε μία ἒρευνα ὠφέλειας/κόστους.

6. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ

Συγκοινωνιακό / Δημοτικά Λεωφορεία. Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει έλλειψη μεταφοράς κατοίκων αλλά και τουριστών ακόμα και μετά από άφιξη πλοίου.
α. Πώς πρόκειται ο Δήμος να καλύψει το κενό που δημιουργείται από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο; Καινούργια Μέρα - Μαρία Ναδάλη

Ο συνδυασμός της Μαρίας Ναδάλη "Καινούργια Μέρα" επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις μια προς μια και αντ' αυτού να στείλει ένα κείμενο με τις θέσεις του συνδυασμού. Το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε εδώ

ΣΙΦΝΟΣ εν δράσει - Φραγκίσκα Βλαχουτσάκου

6. Ο δήμος οφείλει να καλύπτει τις μεταφορές του νησιού (εμπλουτισμός του στόλου με μικρότερα λεωφορεία και καλύτερο προγραμματισμό των δρομολογίων βάσει των αναγκών των κατοίκων και επισκεπτών όλο το χρόνο).

Τοπικά Απολλωνίας/Αρτεμώνα - Αντώνης Ζαμπέλης

Προφανῶς ἡ ἐρώτησις ἀφορᾶ στην κάλυψι τοῦ μεταφορικοῦ κενοῦ που δημιουργεῖται κατά τους χειμερινούς μῆνες. Αὐτή μπορεῖ να καλυφθῆ διά τῆς ἐπιδοτήσεως τοῦ κομίστρου για μεν τις ὧρες τῶν πλοίων με το Δημοτικό Λεωφορεῖο για δε τις μεμονωμένες περιπτώσεις διά τῆς ἐπιδοτήσεως τοῦ κομίστρου τῶν ἀγοραίων ὀχημάτων σε προκαθορισμένες ὧρες.

7. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

α. Λειτουργεί;
β. Ποια είναι τα έσοδα του Δήμου;
γ. Ποιος είναι ο όγκος του ανακυκλώσιμου υλικού που έχει μέχρι σήμερα σταλεί στην Αθήνα;
Καινούργια Μέρα - Μαρία Ναδάλη

Ο συνδυασμός της Μαρίας Ναδάλη "Καινούργια Μέρα" επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις μια προς μια και αντ' αυτού να στείλει ένα κείμενο με τις θέσεις του συνδυασμού. Το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε εδώ

ΣΙΦΝΟΣ εν δράσει - Φραγκίσκα Βλαχουτσάκου

Ο δήμος είναι υποχρεωμένος να ελέγχει τη σωστή λειτουργία του προγράμματος της ανακύκλωσης. Επιπλέον να προχωράει σε εκπαίδευση και ενημέρωση σε μόνιμη βάση των κατοίκων και των μετοίκων, για τα οφέλη της ανακύκλωσης, ώστε να αλλάξει η στάση τους προς το καλό του περιβάλλοντος και της υγείας τους.

Τοπικά Απολλωνίας/Αρτεμώνα - Αντώνης Ζαμπέλης

Ἡ ἀνακύκλωση λειτουργεῖ μέσω συγκεκριμένου Ἐργολάβου ὁ ὁποῖος ἒχει σύμβαση μέ τόν Δῆμο Σίφνου. Απ’ ὃτι διαφαίνεται ὁ Δῆμος δεν κερδίζει ἀπό την ἀνακύκλωση, ἀντιθέτως μᾶλλον πληρώνει . Ὁ ὂγκος τοῦ ἀνακυκλώσιμου ὑλικοῦ εἶναι ἂγνωστος σ’ ἐμᾶς.

8. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γνωρίζοντας ότι η αρχιτεκτονική επιτροπή είναι γνωμοδοτικό όργανο του δημοτικού συμβουλίου:
α. Έχει προβλεφθεί από τη μεριά του Δήμου, μετά την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος, όπου χρειάζεται να γνωμοδοτεί η εν λόγω επιτροπή;
β. Με ποια κριτήρια και με τι γνώσεις, διορίζεται η λεγόμενη αρχιτεκτονική επιτροπή;
γ. Ποιες οι, μέχρι σήμερα, ενέργειες της, σχετικά με κακοποιήσεις τοπίων, καταστροφή μονοπατιών, κακοποιήσεις ιερών ναών κλπ.;
Καινούργια Μέρα - Μαρία Ναδάλη

Ο συνδυασμός της Μαρίας Ναδάλη "Καινούργια Μέρα" επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις μια προς μια και αντ' αυτού να στείλει ένα κείμενο με τις θέσεις του συνδυασμού. Το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε εδώ

ΣΙΦΝΟΣ εν δράσει - Φραγκίσκα Βλαχουτσάκου

Πολύ σωστά αναφέρετε ότι η Αρχιτεκτονική Επιτροπή είναι ένα γνωμοδοτικό όργανο. Η λειτουργία ή μη της επιτροπής επαφίεται στις προθέσεις και προτεραιότητες της εκάστοτε δημοτικής αρχής και του δημοτικού συμβουλίου. Για εμάς είναι σημαντικότατο όργανο και πρέπει να στελεχωθεί από ανθρώπους κατέχοντες το αντικείμενο και να λειτουργεί άμεσα. Μέλη του συνδυασμού μας που συμμετέχουν μέχρι και τώρα στην αρχιτεκτονική επιτροπή διαμαρτύρονται για τη μη λειτουργία της.

Τοπικά Απολλωνίας/Αρτεμώνα - Αντώνης Ζαμπέλης

Ὃπως σαφῶς ἒχομε διατυπώσει στο πρόγραμμά μας, ἡ Ἀρχιτεκτονική Ἐπιτροπή πρέπει να λειτουργεῖ βάσει τῶν ἐγκεκριμένων ἁρμοδιοτήτων της ὡς γνωμοδοτικό ὃργανο τοῦ Δήμου. Ἡ συγκρὀτησις της με καταξιωμένους ἐπιστήμονες, κατά βάση Ἁρχιτέκτονες στό σύνολό της, ἀποτελεῖ ἐχέγγυο για τις ἀποφάσεις που ἀφοροῦν στις ἀρχιτεκτονικές παρεμβάσεις και στην ἁρμονία τοῦ τοπίου, στην παραδοσιακή άρχιτεκτονική και στην διάσωση και διατήρηση των πολιτιστικῶν μας μνημείων.

9. ΣΦΑΓΕΙΟ

α. Τι χρήματα δαπανήθηκαν για την κατασκευή του;
β. Λειτουργεί νόμιμα και με όλες τις υγειονομικές διατάξεις;
Καινούργια Μέρα - Μαρία Ναδάλη

Ο συνδυασμός της Μαρίας Ναδάλη "Καινούργια Μέρα" επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις μια προς μια και αντ' αυτού να στείλει ένα κείμενο με τις θέσεις του συνδυασμού. Το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε εδώ

ΣΙΦΝΟΣ εν δράσει - Φραγκίσκα Βλαχουτσάκου

Όταν παραληφθεί το σφαγείο από τη νέα δημοτική αρχή, τότε και μόνο τότε θα φανούν όλες οι τυχόν ελλείψεις. Υποχρέωση του δήμου είναι να βρεί άμεσα τις λύσεις και να φροντίσει για την εύρυθμη λειτουργία του.

Τοπικά Απολλωνίας/Αρτεμώνα - Αντώνης Ζαμπέλης

Ἀπ’ ὃτι γνωρίζομε ἐδαπανήθησαν ἂνω τοῦ 1,5 Ἐκατ. Εὐρώ με προφανῶς πολλές κατασκευαστικές ἀτέλειες και ἀτελῆ οἰκονομικό προγραμματισμό. Αὐτή την στιγμή λειτουργεῖ περιστασιακά κυρίως τις περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα, χωρίς να διαφαίνεται κάποια ἐναλλακτική πρόταση ἡ ὁποία θα δημιουργοῦσε συνθῆκες βιάσιμης λειτουργίας του. Ἐμεῖς θα προτείνωμε μετά ἀπο τεχνικοοικονομική μελέτη σκοπιμότητος, την δυνατότητα δημιουργίας ἑνός τυποποιητηρίου και συσκευαστηρίου προϊόντων ἀμνῶν και ἐριφίων στον ἲδιο χῶρο οὓτως ὣστε να ὑπάρξη ἀπορροφητικότητα τῶν προϊόντων μέ ὐψηλή προστιθέμενη ἀξία (κοίτα διανομή και τοποθέτηση μανούρας σε ἐπιλεγμένα SUPER MARKETS).

10. ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΟ

α. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να λυθεί επιτέλους το χρόνιο αυτό πρόβλημα;
β. Χρονοδιάγραμμα;
Καινούργια Μέρα - Μαρία Ναδάλη

Ο συνδυασμός της Μαρίας Ναδάλη "Καινούργια Μέρα" επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις μια προς μια και αντ' αυτού να στείλει ένα κείμενο με τις θέσεις του συνδυασμού. Το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε εδώ

ΣΙΦΝΟΣ εν δράσει - Φραγκίσκα Βλαχουτσάκου

Ο αριθμός των πλοίων είναι ανάλογος της τουριστικής ζήτησης της Σίφνου. Όσο αυξάνεται η ζήτηση του νησιού, τόσο θα υπάρξει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Στόχος του δήμου είναι να συνεργαστεί συστηματικά με τους γειτονικούς δήμους για την τακτική επικοινωνία των νησιών με το κεντρικό μας λιμάνι που είναι ο Πειραιάς και τους δώδεκα μήνες του χρόνου. Όπως επίσης θα πρέπει να φροντίσει και για την σωστή ενδοκυκλαδική σύνδεση με σωστό επανασχεδιασμό των δρομολογίων.

Τοπικά Απολλωνίας/Αρτεμώνα - Αντώνης Ζαμπέλης

Εἶναι πασιφανές ὃτι το ἀκτοπλοϊκό πρόβλημα διασυνδέσεως τοῦ νησιοῦ μας μέ ἱκανοποιητικό ἀριθμό δρομολογίων ἀναφέρεται κατά τους μῆνες Νοέμβριο-Ἀπρίλιο, δηλαδή για διάστημα 6 μηνῶν. Για να μπορέση να ἐπιλυθῆ το πρόβλημα αὐτό ὑπάρχουν οἱ ἀκόλουθες λύσεις με συγκεκριμένο χρονικό ὁρίζοντα : α) βραχυπρόθεσμη λῦσις : αὒξησις τοῦ ἐπιδοτούμενου ναύλου μέσω τοῦ προγράμματος τοῦ ὑπουργείου ναυτιλίας και νησιωτικότητος. Ἐπειδή ὃμως πιστεύομε στίς μονιμότερες και πιο στέρεες λύσεις, προτιμοῦμε τίς μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες στρατηγικές λύσεις ὡς κατωτέρω. β) μεσοπρόθεσμη λῦσις : σχεδιασμός συνδυασμένων μεταφορῶν με κύριο πάροχο το νησί τῆς Πάρου. Ὃπως εἶναι γνωστό, ἡ Πᾶρος ἀπέκτησε διεθνές ἀεροδρόμιο το ὁποῖο μπορεῖ νά δεχθῆ πτήσεις chartered. Θα μποροῦσε λοιπόν για στρατηγικούς λόγους που σχετίζονται και με την παροχή ὑπηρεσιῶν ὑγίειας να ἀποκτηθοῦν ἀπό τον Δῆμο Σίφνου ἢ το Λιμενικό Ταμεῖο Σίφνου δύο ὑδροπτέρυγα (flying dolphins) τά ὁποῖα θα μποροῦσαν να δρομολογηθοῦν στη γραμμή Πλατύς Γυαλός-Παροικιά και να ἐξυπηρετοῦν τους ἐπιβᾶτες τοῦ ἀεροδρομίου Πάρου για Σίφνο. γ) μακροπρόθεσμη λῦσις : Μέ ὁδηγία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς ἀπό το 1997 ἒχει θεσμοθετηθῆ ἡ ἲση μεταχείρισις τῆς ἡπειρωτικῆς με την νησιωτική χώρα. Αὐτό σημαίνει ὃτι ἀπό τα χρήματα που ἐλάμβανε και λαμβάνει ἡ χώρα μας ἀπό τα εὐρωπαϊκά ταμεῖα θα μποροῦσε να διαθέση ἓνα μέρος ἀπό αὐτά ἀντί για κατασκευή ὁδῶν στην κατασκευή μέσων για να ἐξυπηρετεῖται ἡ νησιωτική ἐνδοχώρα, δηλαδή στην κατασκευή ακτοπλοϊκῶν πλοίων. Ἒτσι θα λυόταν το πρόβλημα ἐλλείψεως ἐργασιακοῦ φόρτου τῶν ναυπηγείων τῆς χώρας για τουλάχιστον μία δεκαετία, θα ὑπῆρχε ἐπάρκεια πλωτῶν σύγχρονων μέσων κατά προτεραιότητα για τα μικρά και απόμακρα νησιά και το κόστος τῆς ἐπενδύσεως που θα βάρυνε τά εὐρωπαϊκά ταμεῖα και ὃχι τους ἀκτοπλόους θα ἀποσβαινόταν μέσω τῶν χαμηλῶν ναύλων προς τους Ἓλληνες πολῖτες τῶν νησιῶν και τους εὐρωπαίους πολῖτες – τουρῖστες. Ἀρκεῖ κάποιος να ἀλλάξη την νοοτροπία τῶν ἑκάστοτε κυβερνούντων ὃτι τέτοια ἒργα δεν εἶναι ἐπ’ ὠφελεία τῶν «ἐφοπλιστῶν» ἀλλά τῶν νησιωτῶν.

11. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πείτε μας την άποψη σας και τα πιθανά χρονοδιαγράμματα.
α. Αιολικά Πάρκα
β. Ηλιακά Πάρκα
γ. Τι έχει κάνει και τι προτίθεται να κάνει ο Δήμος στις περιπτώσεις τοποθέτησης φωτοβολταϊκών από ιδιώτες, που αλλοιώνουν την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία των οικισμών;
Καινούργια Μέρα - Μαρία Ναδάλη

Ο συνδυασμός της Μαρίας Ναδάλη "Καινούργια Μέρα" επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις μια προς μια και αντ' αυτού να στείλει ένα κείμενο με τις θέσεις του συνδυασμού. Το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε εδώ

ΣΙΦΝΟΣ εν δράσει - Φραγκίσκα Βλαχουτσάκου

Έχει καλυφθεί μέρος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στο νησί. Από όσο γνωρίζουμε, η Σίφνος δεν είναι διασυνδεδεμένο νησί, κάτι που όμως πρόκειται να υλοποιηθεί στο μέλλον και πρόθεση του Δήμου είναι να συνεργαστεί με όσους φέρνουν τέτοιες προτάσεις στο νησί με απώτερο σκοπό να ενταχθεί μεταξύ των πράσινων ενεργειακά νησιών, κάτι που θα είναι πρόσθετα χρήσιμο και στην τουριστική του ανάπτυξη.

Τοπικά Απολλωνίας/Αρτεμώνα - Αντώνης Ζαμπέλης

Ἡ ἂποψις μας εἶναι ὃτι ἡ αὐτάρκεια τοῦ νησιοῦ σε ηλεκτρική ἐνέργεια εἶναι προς την σωστή κατεύθυνσι. Δεν συμφωνοῦμε ὃμως με το πειραματικό σχέδιο που ἒχει προτείνει ὁ Συνεταιρισμός διότι το κρίνομε κοστοβόρο, πειραματικό και μη ἐφαρμοσμένο και το βασικότερο ἐκτείνεται σε μια περιοχή ἡ ὁποία ἒχει χαρακτηρισθῆ ἀπό το 2015 ἐξ ὁλοκλήρου αρχαιολογική. Πιστεύομε ὃτι ἓνα ἐναλλακτικό σχέδιο με ἀνεμογεννήτριες, ἠλιακό πάρκο συνδυασμένο με την μέθοδο τῆς πυρολύσεως καθώς και βιοαέριο άπό τα ἀπορρίμματα, στον χῶρο τῶν ΧΥΤΥ, θα ἦταν μία πολύ πιο ἐφικτή μέθδος με μικρότερο κόστος και τα αὐτά ἀποτελέσματα. Δεν συμφωνοῦμε με την τοποθέτησι φωτοβολταϊκῶν τετραγώνων στις οροφές των κτιρίων παρά μόνον στα ὂμορα γεωτεμάχια σε ὓπτια θέσι.

12. INTERNET / ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ

Λόγω της τεράστιας αύξησης των έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones), οι απαιτήσεις σε ευρυζωνικότητα έχουν πολλαπλασιαστεί. Η οπτική ίνα η οποία έχει φτάσει ήδη στο νησί μας εδώ και χρόνια, δεν δίνει ούτε καν τις VDSL ταχύτητες και από όσο γνωρίζω δεν είναι στα πλάνα του Cosmote να δώσει ακόμα και μέχρι το 2022!
α. Περαιτέρω ενέργειες;
β. Χρονοδιάγραμμα;
Καινούργια Μέρα - Μαρία Ναδάλη

Ο συνδυασμός της Μαρίας Ναδάλη "Καινούργια Μέρα" επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις μια προς μια και αντ' αυτού να στείλει ένα κείμενο με τις θέσεις του συνδυασμού. Το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε εδώ

ΣΙΦΝΟΣ εν δράσει - Φραγκίσκα Βλαχουτσάκου

Από όσο γνωρίζουμε είναι σε εξέλιξη η αναβάθμιση του δικτύου του ΟΤΕ η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Εάν αυτό δεν είναι επαρκές ο δήμος πρέπει να το δει περαιτέρω.

Τοπικά Απολλωνίας/Αρτεμώνα - Αντώνης Ζαμπέλης

Οἱ τεχνολογίες προχωροῦν με ἀλματώδη μεγέθη. Πιστεύομε ὃτι τεχνολογίες για δίκτυα 5G θα εἶναι ἐφικτές σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Ἒχομε την γνῶσι και τις ἐπαφές να καταστήσωμε την Σίφνο σε διάστημα δύο ἐτῶν 5G κόμβο , τεχνολογία ἡ ὁποία σημαίνει πάρα πολλά για το νησί οὓτως ὣστε να κατασθῆ ἒξυπνο νησί (κοίτα συνεργασία Δήμου Κύθνου και SIEMENS). Αὐτή ἡ θέσις μας ἰσχύει και για την ἐρώτησι 20 παρακάτω.

13. ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ

Όλοι γνωρίζουμε για τη μάστιγα των κουνουπιών που έχει ήδη αρχίσει και γι’ αυτή τη σαιζόν. Υπάρχουν λύσεις και όχι τοξικές για το περιβάλλον. Κάποιες έχουν ήδη προταθεί στο δήμο από το 2013.
α. Τι σκοπεύετε να κάνετε;
β. Χρονοδιάγραμμα;
Καινούργια Μέρα - Μαρία Ναδάλη

Ο συνδυασμός της Μαρίας Ναδάλη "Καινούργια Μέρα" επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις μια προς μια και αντ' αυτού να στείλει ένα κείμενο με τις θέσεις του συνδυασμού. Το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε εδώ

ΣΙΦΝΟΣ εν δράσει - Φραγκίσκα Βλαχουτσάκου

Όντως λόγω των φετινών βροχοπτώσεων υπάρχει ήδη θέμα με τα κουνούπια, γι’αυτό και πρέπει άμεσα να συμβουλευτούμε ειδικούς και να ακολουθήσουμε τις υποδείξεις τους.

Τοπικά Απολλωνίας/Αρτεμώνα - Αντώνης Ζαμπέλης

Ἂμεση ἐφαρμογή τῶν μη τοξικῶν, περιβαντολλογικῶν μέτρων ἀντιμετωπίσεως τῶν βλαβερῶν ἐντόμων, ὃπως κουνούπια, δάκο, μεσογειακή μύγα κλπ. με φροντίδα τοῦ Δήμου σε συνεργασία με τον ἀγροτικό σύλλογο Σίφνου.

14. Π.Ο.Π. ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Μαθαίνουμε ότι η Νάξος έχει σημαντικά έσοδα μέσω της Π.Ο.Π. της γραβιέρας της. Εμείς εδώ στη Σίφνο έχουμε τη μανούρα μας που θεωρείται από πολλούς ειδικούς σαν ένα από τα πιο gourmet τυριά.
α. Τι έχετε κάνει ή σκοπεύετε να κάνετε για να αποκτήσει Π.Ο.Π. η Σιφνέικη μανούρα και πολλά άλλα παραγόμενα προϊόντα;
Καινούργια Μέρα - Μαρία Ναδάλη

Ο συνδυασμός της Μαρίας Ναδάλη "Καινούργια Μέρα" επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις μια προς μια και αντ' αυτού να στείλει ένα κείμενο με τις θέσεις του συνδυασμού. Το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε εδώ

ΣΙΦΝΟΣ εν δράσει - Φραγκίσκα Βλαχουτσάκου

Η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη, βάσει της ανακοίνωσης του «Αγροτικού Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Σίφνου» ο οποίος ενημέρωσε ότι από τις 25 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους κατέθεσε τον φάκελο με το υλικό τεκμηρίωσης για τον χαρακτηρισμό της γυλωμένης μανούρας Σίφνου ως προϊόντος Π.Ο.Π., στη Διεύθυνση Βιολογικών-Π.Ο.Π. Προϊόντων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οφείλει λοιπόν η δημοτική αρχή να συνεπικουρήσει τον Αγροτικό Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι την ολοκλήρωση του χαρακτηρισμού ταυτοποίησής της με τη Σίφνο. Επιπλέον δε σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κυκλάδων, μέσω του προγράμματός του «Aegean Cuisine», να προωθηθεί και σε νέες αγορές.

Τοπικά Απολλωνίας/Αρτεμώνα - Αντώνης Ζαμπέλης

Ἢδη ὁ Ἀγροκτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Σίφνου ἐδῶ και δύο ἒτη ἒχει προχωρήσει δυναμικά σε συνεργασία με την ἐταιρεία Συμβούλων ΝΟΤΙΟΝ/κα Μ. Μαρκάκη, στην κατοχύρωσι τῆς Σιφναϊκῆς μανούρας ὡς τυρί ΠΟΠ και πιστεύομε ἀπό την πληροφόρησι πού ἒχομε ὃτι ἐντός τοῦ 2019 θα ἒχει λήξει θετικά το θέμα τῆς κατοχυρώσεως τῆς ὀνομασίας. Το αὐτό θα πρέπεινά γίνη και με το μέλι Σίφνου, τα κεραμεικά και ἂλλα τοπικά προϊόντα ὃπως ἡ καπαροσαλάτα, οἱ ρεβυθοκεφτέδες κλπ.

15. ΚΑΛΩΔΙΑ / ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

Μια βόλτα στους οικισμούς είναι αρκετή για να αναδείξει το τεράστιο πρόβλημα της ασχήμιας των καλωδίων, ηλιακών θερμοσιφώνων, κεραιών κλπ., που χαλάνε την ομορφιά του τόσο παραδοσιακού νησιού μας. Για το Κάστρο έγινε η υπογειοποίηση των καλωδίων. Γνωρίζουμε ότι το κόστος είναι μεγάλο, υπάρχουν όμως Ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορούν να καλύψουν αυτό το κόστος. Θα μπορούσε φυσικά κάτι τέτοιο να επιτευχθεί, σχετικά εύκολα, μέσα από το κανάλι της αποχέτευσης (όταν κι εφόσον γίνει), και επιπλέον να υπάρχει και μελλοντική πρόβλεψη για ό,τι άλλο προκύψει χωρίς να χρειαστούν άλλες επεμβάσεις!
α. Τι σκοπεύετε να κάνετε;
Καινούργια Μέρα - Μαρία Ναδάλη

Ο συνδυασμός της Μαρίας Ναδάλη "Καινούργια Μέρα" επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις μια προς μια και αντ' αυτού να στείλει ένα κείμενο με τις θέσεις του συνδυασμού. Το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε εδώ

ΣΙΦΝΟΣ εν δράσει - Φραγκίσκα Βλαχουτσάκου

Ήδη ο δήμος έχει θέσει το θέμα της υπογειοποίησης των καλωδίων προς τη ΔΕΔΔΗΕ παράλληλα με το έργο της αποχέτευσης. Καθώς η Σίφνος προστατεύεται με Προεδρικό Διάταγμα και έχει παραδοσιακούς οικισμούς, μπορούν να δημιουργηθούν χρηματοδοτικά προγράμματα σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε όλα αυτά τα στοιχεία που χαλάνε την αισθητική των οικισμών να βελτιωθούν. Όπως για παράδειγμα έγινε στο Κάστρο και στο κεντρικό στενό της Απολλωνίας.

Τοπικά Απολλωνίας/Αρτεμώνα - Αντώνης Ζαμπέλης

Ἀπαντήσαμε στην 1η ἐρώτησι και ἐπαναλαμβάνομε ὃτι το ἒργο τῆς ἀποχετεύσεως τῶν κεντρικῶν οίκισμῶν ἀποτελεῖ μοναδική εὐκαιρία για την ὑπογειοποίηση ἰσχυρῶν και ἀσθενῶν ρευμάτων, καινουργῶν σωλήνων ὑδρεύσεως, έναλλακτικῶν δικτύων και ἀναμονῶν με φρεάτια για μελλοντικές ἀναβαθμίσεις χωρίς την δημιουργία νέων σκαμμάτων.

16. ΠΑΡΚΙΝΓΚ / ΟΧΗΜΑΤΑ

Είναι γνωστό ότι ο αριθμός των τροχοφόρων στη Σίφνο έχει αυξηθεί, ενώ την τουριστική περίοδο παρατηρείται ακόμα μεγαλύτερη εποχική αύξηση. Επίσης μια βόλτα στα διάφορα πάρκινγκ είναι αρκετή για να διαπιστώσει κάποιος παρατημένα για πολλά χρόνια οχήματα! Ο συνδυασμός των δύο αυτών προβλημάτων δημιουργεί αυξημένες ανάγκες χώρων στάθμευσης. Ειδικότερα, σε συγκεκριμένους οικισμούς (Εξάμπελα, Καταβατή, Κάτω Πετάλι, Κάστρο κλπ.) το πρόβλημα αυτό έχει μόνιμο χαρακτήρα. Υπάρχουν προτάσεις λύσης, όπως αυτή του Πλατύ Γιαλού (μακρόχρονη ενοικίαση ανενεργών χωραφιών και διαμόρφωση τους σε χώρους στάθμευσης); Καινούργια Μέρα - Μαρία Ναδάλη

Ο συνδυασμός της Μαρίας Ναδάλη "Καινούργια Μέρα" επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις μια προς μια και αντ' αυτού να στείλει ένα κείμενο με τις θέσεις του συνδυασμού. Το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε εδώ

ΣΙΦΝΟΣ εν δράσει - Φραγκίσκα Βλαχουτσάκου

Ανάλογα με τις ανάγκες των οικισμών καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, κυρίως δε όπως αυτές διαμορφώνονται κατά τη τουριστική περίοδο, ο δήμος οφείλει να βρει άμεσα λύσεις για το θέμα της στάθμευσης, χωρίς παράλληλα να αλλοιώνεται η φυσιογνωμία των οικισμών. Σε συνεργασία δε με την αστυνομία, θα πρέπει να υπάρχει συστηματικός και τακτικός έλεγχος της στάθμευσης, όλο το έτος.

Τοπικά Απολλωνίας/Αρτεμώνα - Αντώνης Ζαμπέλης

Ἀπόσυρσις ὃλων τῶν χρονίως ἐγκαταλελειμμένων τροχοφόρων. Στην συνέχεια ἐπιβολή ἡμερησίου εἰσητηρίου 2-5 Εὐρώ ὑπέρ τοῦ Δήμου (για συντήρησι τοῦ ὁδικοῦ δικτύου ἢ για την δημιουργία και διατήρησι Δημοτικῆς Ἀστυνομίας) οὓτως ὣστε να ἀποφεύγεται ἡ χρόνια παραμονή τροχοφόρων ἐντός τῶν δημοτικῶν χώρων σταθμεύσεως.

17. ΝΕΟΛΑΙΑ

Η Σίφνος είναι νησί με αυξανόμενο νεανικό πληθυσμό, με βασικές ανάγκες του τις ιατρικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Σκέπτεται ο Δήμος την λύση της προληπτικής ιατρικής φροντίδας στα παιδιά από σχολικό γιατρό, με δυο επιθεωρήσεις το χρόνο; Δωρεάν μαθήματα (ενδεικτικά, κυκλοφοριακής αγωγής, χρήσης του διαδικτύου κλπ.) είναι μέσα στα προγράμματα των υποψηφίων; Καινούργια Μέρα - Μαρία Ναδάλη

Ο συνδυασμός της Μαρίας Ναδάλη "Καινούργια Μέρα" επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις μια προς μια και αντ' αυτού να στείλει ένα κείμενο με τις θέσεις του συνδυασμού. Το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε εδώ

ΣΙΦΝΟΣ εν δράσει - Φραγκίσκα Βλαχουτσάκου

Το μότο μας είναι: «Κάλλιον του θεραπεύειν, το προλαμβάνειν». Είναι πιο σημαντικό να προλαβαίνεις μια κατάσταση και όχι να βρίσκεσαι προ τετελεσμένου. Ιδιαίτερα το θέμα της υγείας των παιδιών είναι ευαίσθητο. Σε ό, τι αφορά την οδηγική συμπεριφορά το θέμα ξεκινά αρχικά από τη σωστή και συστηματική εκπαίδευση των γονέων και εν συνεχεία των παιδιών. Είναι θέμα παιδείας. Δεν αρκεί μια ημερίδα όπου κάποιος ειδικός θα έρθει να μιλήσει και να ενημερώσει. Χρειάζεται συστηματική εκπαίδευση ώστε να επιτύχουμε αλλαγή στάσης και οπτικής στο θέμα της οδικής ασφάλειας. Παραδείγματος χάριν δεν αρκεί να δημιουργηθεί ένα πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής μόνο για τα παιδιά, αλλά θα πρέπει κυρίως να περιλαμβάνει τους ενήλικες, ώστε οι γονείς να μεταλαμπαδεύουν στα παιδιά τη σωστή στάση που πρέπει να έχουν και ως πεζοί, αλλά και ως μελλοντικοί οδηγοί.

Τοπικά Απολλωνίας/Αρτεμώνα - Αντώνης Ζαμπέλης

Ὃπως ἒχομε σαφῶς ἐξηγήσει και στο προεκλογικό μας φυλλάδιο, ἡ ἀναβάθμισις τῆς παροχῆς ἰατρικῆς φροντίδος προς τους κατοίκους και τους ἐπισκέπτες τοῦ νησιοῦ μας, ἀποτελεῖ πρώτη προτεραιότητα για τους συνδυασμούς μας. Ἒχομε δεσμευθεῖ ὃτι θα προσελκύσουμε καλοπληρωμένους δημοσίους λειτουργούς με υψηλό αίσθημα ευθύνης και όρεξη για προσφορά, μέσω δημοτικών προγραμμάτων ενισχύσεως του εισοδήματός τους. Ανάμεσα σε αυτά θα είναι η αξιοποίηση των κτισμάτων της Έπαυλης Δραγάτση, ούτως ώστε να μετατραπούν σε ξενώνες φιλοξενίας των δημοσίων λειτουργών μας ΔΩΡΕΑΝ και ὃτι θ’ αναβαθμίσουμε τo Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού μας, α)μέσω παροχών στους ιατρούς ούτως ώστε να τούς προσελκύσουμε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον τόπο μας και β) μέσω της ιδρύσεως του Δημοτικού Ιατρείου Σίφνου επανδρωμένου με έμπειρους μονίμους ιατρούς ειδικοτήτων, οι οποίοι θα έχουν επαρκή ιατρική εξειδίκευση, αφού θα έχουν αφυπηρετήσει από το Ε.Σ.Υ (μοντέλο Θωμά Γοζαδίνου). Προβλέπομε την ἂμεση πρόσληψι παιδιάτρου, παθολόγου και ἀκτινολόγου οὓτως ὣστε να καλύψωμε τις βασικές ἀνάγκες τοῦ πληθυσμοῦ σε πρωτογενῆ περίθαλψι.

18. ΠΡΟΝΟΙΑ / ΑΜΕΑ

Οι προνοιακές υπηρεσίες σε συμπατριώτες τρίτης και τέταρτης ηλικίας είναι θέμα μεγάλης σημασίας. Τι σκέπτεστε για τις υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι; Για άτομα με ειδικές ανάγκες; Καινούργια Μέρα - Μαρία Ναδάλη

Ο συνδυασμός της Μαρίας Ναδάλη "Καινούργια Μέρα" επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις μια προς μια και αντ' αυτού να στείλει ένα κείμενο με τις θέσεις του συνδυασμού. Το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε εδώ

ΣΙΦΝΟΣ εν δράσει - Φραγκίσκα Βλαχουτσάκου

Οι προνοιακές υπηρεσίες ήταν πάντα στις άμεσες προτεραιότητες του Δήμου Σίφνου και θα παραμείνουν, καθώς είναι σημαντικές για τον πολίτη. Ο Δήμος θα χρησιμοποιεί στο έπακρο οποιοδήποτε εργαλείο του δοθεί προς τη κατεύθυνση αυτή.

Τοπικά Απολλωνίας/Αρτεμώνα - Αντώνης Ζαμπέλης

Ἐν μέρει καλύψαμε την ἀπάντησι αὐτή με την ἀπάντησί μας στην ἐρώτησι 17. Οἱ δημοτικοί ἰατροί θα καλύπτουν και την ίατρική κάλυψι στο σπίτι με πλήρη ἠλεκτρονικό φάκελλο ἀσθενοῦς.

19. ΙΑΤΡΕΙΟ

Έχετε σκέψεις για αναβάθμιση των διαγνωστικών υπηρεσιών του ιατρικού σταθμού της Σίφνου; Σκέπτεστε εφαρμογές τηλεϊατρικής; Πως σκοπεύετε να προωθήσετε τέτοιου είδους αιτήματα προς την κυβέρνηση; Καινούργια Μέρα - Μαρία Ναδάλη

Ο συνδυασμός της Μαρίας Ναδάλη "Καινούργια Μέρα" επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις μια προς μια και αντ' αυτού να στείλει ένα κείμενο με τις θέσεις του συνδυασμού. Το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε εδώ

ΣΙΦΝΟΣ εν δράσει - Φραγκίσκα Βλαχουτσάκου

Η κυβέρνηση οφείλει να δημιουργεί προληπτικά προγράμματα υγείας και όταν δεν το κάνει, ο δήμος να συνεχίσει να το διεκδικεί. Φυσικά και είναι σημαντική η αναβάθμιση των διαγνωστικών υπηρεσιών.

Τοπικά Απολλωνίας/Αρτεμώνα - Αντώνης Ζαμπέλης

Σαφῶς και ἡ ἳδρυσις Δημοτικοῦ Ἰατρείου θα σημάνη την πλήρη κάλυψί του σε ἂρτιο ἰατροφαρμακευτικό ἐξοπλισμό μέσω εὐρέος προγράμματος μεγάλων χορηγῶν οἱ ὁποῖοι ἢδη ἒχουν ἐξευρεθῆ και εἶναι ἓτοιμοι να προσφέρουν τον ὑλικοτεχνικό ἐξοπλισμό πού ἀπαιτεῖται για την πλήρη κάλυψι τοῦ δημοτικοῦ ἰατρείου Σίφνου. Ἐπίσης θα ἀξιοποιηθοῦν οί ἰντερνετικές δυνατότητες μέσω τῶν ὑψηλῶν ταχυτήτων 5G οὓτως ὣστε να ὑπάρχει ἡ δυνατότης σε πραγματικό χρόνο (real time response) σε συνεργασία με ἰατρικά κέντρα τριτοβάθμιας παροχῆς ἰατρικῶν ὑπηρεσιῶν να δίδονται συμβουλές για ἀντιμετώπισι ἒκτακτων περιστατικῶν τοπικά.

20. ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Γνωρίζετε τον Πιλοτικό Δείκτη Αποτελεσματικότητας, που συνέταξε για πρώτη φορά φέτος το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) «Μάρκος Δραγούμης», με βάση τις επιδόσεις των δήμων σε συγκεκριμένα βασικά πεδία; Μέσα στους 10 καλύτερους βρίσκεται και η Άνδρος. Δήμοι άλλων πόλεων πχ. των Τρικάλων έχουν μεγαλουργήσει με απίστευτες καινοτομίες και τεχνολογίες χωρίς να είναι ούτε τουριστικοί προορισμοί ούτε πλουτοπαραγωγικοί, απλά με όραμα και βούληση από μια ομάδα ανθρώπων που κοιτάζουν μπροστά και θέλουν το καλύτερο για τον τόπο τους.
Ποια είναι τα πλάνα σας ώστε να μπει και η Σίφνος στη λίστα των καλύτερων δήμων της χώρας;
Καινούργια Μέρα - Μαρία Ναδάλη

Ο συνδυασμός της Μαρίας Ναδάλη "Καινούργια Μέρα" επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις μια προς μια και αντ' αυτού να στείλει ένα κείμενο με τις θέσεις του συνδυασμού. Το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε εδώ

ΣΙΦΝΟΣ εν δράσει - Φραγκίσκα Βλαχουτσάκου

Με υψηλότερες βαθμολογίες στον Πιλοτικό «Δείκτη Αποτελεσματικότητας των δήμων» επιβραβεύτηκαν οι δήμοι με τις μικρότερες αποκλίσεις μεταξύ προϋπολογισμού και απολογισμού, οι δήμοι δηλαδή με τον καλύτερο οικονομικό προγραμματισμό, εκείνοι που περιόρισαν το κόστος προσωπικού, που τήρησαν σε μεγαλύτερο βαθμό τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν απέναντι στους δημότες τους για την υλοποίηση έργων, οι δήμοι που αφιέρωσαν -εν μέσω των αυστηρών γραφειοκρατικών περιορισμών του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου, δηλαδή εν μέσω δυσκολιών και οικονομικής κρίσης- μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών τους δαπανών για την υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές, δρόμους, πλακοστρώσεις, πεζοδρόμια κ.ά. και όσοι επιβαρύνουν λιγότερο τους δημότες τους με ανταποδοτικά τέλη. Κάτι δηλαδή το οποίο εμείς, θεωρούμε ως δεδομένο και θα έπρεπε να είναι αυτονόητο για την εκάστοτε δημοτική αρχή. Οφείλουμε λοιπόν να ακολουθήσουμε αυτή την πολιτική, χωρίς παρεκκλίσεις, ώστε να καταφέρουμε να συμπεριληφθεί και η Σίφνος στη λίστα κατάταξης μεταξύ των δήμων με τις καλύτερες επιδόσεις ως προς τη συνολική τους αποτελεσματικότητα!

Τοπικά Απολλωνίας/Αρτεμώνα - Αντώνης Ζαμπέλης

Νομίζομε ὃτι ἡ ἐφαρμογή ὃλων τῶν ἀνωτέρω δεσμεύσεών μας θα καταστήσει την Σίφνο μας σε ἓνα ἀπό τα πρωτοπόρα νησιά τῆς Εὐρώπης.

21. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ

Τα πλακόστρωτα στενά σε όλους τους οικισμούς και ειδικά του Αρτεμώνα, έχουν πλέον γίνει δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας τόσο για μοτοσυκλέτες όσο και για αυτοκίνητα, φορτηγάκια κλπ. Εκτός του ότι οι τουρίστες αναγκάζονται να μπαίνουν σε αυλές για να περάσουν τα οχήματα, αφού δεν χωράνε, είναι πραγματικά απορίας άξιο, το πώς ακόμα δεν έχει γίνει κάποιο ατύχημα αφού περνούν πυκνά συχνά οχήματα με μεγάλη ταχύτητα που δεν θα μπορέσουν να αποφύγουν το ατύχημα αν πεταχτεί κάποιο παιδί από μια αυλή.
α. Τι σκοπεύετε να κάνετε;
Καινούργια Μέρα - Μαρία Ναδάλη

Ο συνδυασμός της Μαρίας Ναδάλη "Καινούργια Μέρα" επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις μια προς μια και αντ' αυτού να στείλει ένα κείμενο με τις θέσεις του συνδυασμού. Το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε εδώ

ΣΙΦΝΟΣ εν δράσει - Φραγκίσκα Βλαχουτσάκου

Ο πολίτης πρέπει να γίνει ένας υπεύθυνος πολίτης. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών εξαρτάται άμεσα και από τους ίδιους τους πολίτες. Ο δήμος είναι ο διαχειριστής. Αυτό που μπορεί ο ίδιος, είναι προχωρήσει σε χαρακτηρισμούς πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, ώστε να υπάρχει εν συνεχεία αστυνόμευση. Ωστόσο τα πάντα είναι θέμα παιδείας και σεβασμού.

Τοπικά Απολλωνίας/Αρτεμώνα - Αντώνης Ζαμπέλης

Πεζοδρόμησις και πλακόστρωσις ὃλων τῶν στενῶν τῶν παραδοσιακῶν οἰκισμῶν με μαρμαρόπλακες σιφναϊκές κατά την ὁλοκλήρωσι τοῦ ἒργου τῆς ἀποχετεύσεως τῶν οἰκισμῶν, δηλαδή το αργότερο ἐντός τριετίας με ἰσχυρά ὑποστρώματα για να ἀντέχουν μεγάλα βάρη. Θα ἐπιτρέπεται ἡ πρόσβασις μόνον ἠλεκτρικῶν ὀχημάτων (ὃπως στο golf) με χαμηλές ταχύτητες. Οἰκοδομικές ἐργασίες ἐντός τῶν παραδοσιακῶν οἰκισμῶν θα ἐπιτρέπονται μόνον ἀπό Νοέμβριο μέχρι και Φεβρουάριο με καταβολή ὑψηλῶν ἐγγυητικῶν ὡς ἀσφάλεια για την ἀποκατάστασι τυχόν ζημιῶν ἢ μη ἐφαρμογῆς τῶν δεσμευτκῶν ὂρων που θα ἒχουν ἀναλάβει οἱ ἀνάδοχοι.

22. ΜΕΛΛΟΝ

Πώς θα θέλατε να δείτε τη Σίφνο το 2029; Καινούργια Μέρα - Μαρία Ναδάλη

Ο συνδυασμός της Μαρίας Ναδάλη "Καινούργια Μέρα" επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις μια προς μια και αντ' αυτού να στείλει ένα κείμενο με τις θέσεις του συνδυασμού. Το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε εδώ

ΣΙΦΝΟΣ εν δράσει - Φραγκίσκα Βλαχουτσάκου

Όλες οι προηγούμενες απαντήσεις μας, σας παρέχουν την μελλοντική εικόνα που οραματιζόμαστε για τη Σίφνο.

Τοπικά Απολλωνίας/Αρτεμώνα - Αντώνης Ζαμπέλης

Σε δέκα ἒτη θα ἐπιθυμούσαμε μία Σίφνο ἡ ὁποία να θεωρεῖται «ἒξυπνο πράσινο νησί» με ταχύτητες 5G με ἐφαρμομένες μεθόδους τηλεματικῆς ἰατρικῆς, με πλῆρες και ἐξοπλισμένο δημοτικό ἰατρικό κέντρο πέντε μονίμων εἰδικοτήτων (παθολόγο, παιδίατρο, καρδιολόγο, ἀκτινολόγο και γυναικολόγο ἢ πτυχιοῦχο μαία), με δημοτικά ἀκίνητα παροχῆς δωρεάν στέγης σ’ ὃλους τους δημοσίους λειτουργούς που ὑπηρετοῦν στο νησί (ἰατρούς & παραϊατρικό προσωπικό, δασκάλους & καθηγητές, ἀστυνομικό & λιμενικό προσωπικό), με ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ἀρχιτεκτονική ἐπιτροπή ἀποτελούμενη ἀπό γηγενεῖς ἀλλά και ἀκαδημαϊκούς ἀρχιτέκτονες, τοπική πολεοδομική ἀρχή ἡ ὁποία θα ἐκδίδη και θα ἐλέγχη την καλή ἐκτἐλεση τῶν πολεοδομικῶν ἀδειῶν, δομημένες δημοτικές ὑπηρεσίες με ὀργανόγραμμα, διαδικασίες και πλήρως ήλεκτρονικοποιημένες παροχές, ἀνάδειξι του πολιτιστικοῦ πλούτου ὃλων τῶν ἐποχῶν (πρωτοκυκλαδικά, κλασσικά, ἀλεξανδρινά, πτολεμαϊκά, ρωμαϊκά, βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεῖα) μέσω ἐκτετεμένων ἀποκαταστάσεων και ἀναδείξεώς τους σε ἀπόλυτο συνδυασμό με την σύνδεσί τους σε πολιτιστικά δίκτυα και μονοπάτια καθώς και την περιήγησί τους μέσω ἠλεκτρονικῶν ἐφαρμογῶν (apps), σχολεῖα ὃλων τῶν βαθμίδων με ἀνακαινισμένα κτίρια πλήρως πιστοποιημένα ἐνεργειακά, και κεντρικό ἂξονα λειτουργίας τους την ἀριστεία, πλήρως ἐπανδρωμένα ἀπό την πρώτη ἡμέρα λειτουργίας τους. ΕΠΑΛ με σύγχρονες εἰδικότητες και πλήρως ἐξοπλισμένα ἐργαστήρια καθώς και τμήμα ναυτιλικῶν και ναυτικῶν σπουδῶν με παράλληλη δημιουργία μεταπτυχιακῶν ναυτιλιακὼν και μαγειρικῶν προγραμμάτων. Πλήρεις ὑπηρεσίες συνδυασμένων μεταφορῶν σε συνέργεια με την Πᾶρο και την Μῆλο και δρομολόγησι νεότευκτου πλοίου τύπου «Νῆσος Μύκονος/Χῖος» μέσω εὐρωπαϊκῶν προγραμμάτων ἐπιδοτήσεως ναυπηγήσεων.

ΣΦΥΓΜΟΜΕΤΡΗΣΗ 2019

Ποιον προτιμάτε ;
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: